Read More
March 15, 2018

Arch Virtual 公司与 Envision 合作,成为通用医疗集团开发伙伴

感谢天堰科技提供中文译文

刚刚收到 Arch Virtual 公司消息,他们的新项目与“全球青年领袖峰会”合作,让学生先在医疗领域实践,然后再开始首次虚拟现实技术体验!Arch Virtual 公司把业务拓展到医学领域,引起了通用医疗集团的注意!

全球青年领袖峰会(Envision)简介:

Sponsored Content:

.ajyjz607d2b78477a0 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .ajyjz607d2b78477a0 { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .ajyjz607d2b78477a0 { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .ajyjz607d2b78477a0 { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .ajyjz607d2b78477a0 { display: block; } } @media screen and [...]
163
 
March 15, 2018

《福布斯》:虚拟现实是医疗界的“新现实”

感谢天堰科技提供中文译文

《福布斯》最近报道了医疗行业虚拟现实(VR)技术的使用情况。时值我们正出席在纽约新学院大学帕森设计学院举办的“创新游戏节”,我们坚信虚拟现实技术会是未来医学模拟领域的重要组成部分。《福布斯》特别报道了新虚拟现实技术软硬件平台为医学模拟教育带来的各项进展。

《福布斯》文章节选:

Sponsored Content:

.ctnbi607d2b784fc4e { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .ctnbi607d2b784fc4e { display: block; } } @media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) { .ctnbi607d2b784fc4e { display: block; } } @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) { .ctnbi607d2b784fc4e { display: block; } } @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) { .ctnbi607d2b784fc4e { display: block; } } @media screen and [...]
181
End of the line!
Featured Articles
 
Nordic Move
 
Gordon Center RRT
 
NenaSIM Infant
 
SIMS3.0